De docent van de toekomst

Trots op het vak

In november 2018 kwam de Onderwijsraad met het advies Ruim baan voor leraren over bevoegdheden in het po, vo en mbo. De ministers hebben in reactie daarop aangekondigd dat er een nieuw bevoegdhedenstelsel wordt ontworpen. De Commissie Onderwijsbevoegdheden heeft de opdracht gekregen dit verder uit te werken.

Het stelsel van bevoegdheden en lerarenopleidingen waarborgt de kwaliteit van onderwijs en dat moet zo blijven, maar kan waar mogelijk nog beter worden. Tegelijkertijd kan het stelsel anders worden ingericht zodat het aantrekkelijker wordt om te (blijven) werken in het onderwijs en leraren beter kunnen inspelen op de individuele behoeften van leerlingen.

Actueel

 

Onze opdracht

De regelgeving over bevoegdheden is momenteel complex en op onderdelen rigide waardoor leraren, potentiële leraren, scholen en lerarenopleidingen knelpunten ervaren in het huidige bevoegdhedenstelsel.

Het bevoegdhedenstelsel is onvoldoende toekomstbestendig en past op sommige vlakken niet meer bij het onderwijs dat leerlingen nodig hebben.
De ervaren knelpunten zijn voor een deel algemeen van aard, zoals inflexibele schotten tussen sectoren. Daarnaast zijn er specifieke knelpunten, zoals de vraag naar leraren met kennis en ervaring die toegespitst is op de behoeftes van leerlingen op het vmbo, de onderbouw van het basisonderwijs, of het speciaal onderwijs. 

Door ruimte te maken voor meer gespecialiseerde of juist breder georiënteerde bevoegdheden, willen we deze beter laten aansluiten bij datgene wat het onderwijs nodig heeft. Om het beroep aantrekkelijker te maken willen de ministers van Onderwijs meer ruimte voor circulaire carrières en mobiliteit. Dit vraagt om bevoegdheden en lerarenopleidingen waarin structureel ruimte is voor loopbaanontwikkeling binnen, tussen en naar verschillende onderwijssectoren. 

Commissieleden

De commissie Onderwijsbevoegdheden bestaat uit vakmensen: Leraren, lerarenopleiders, schoolleiders en wetenschappers

Paul Zevenbergen

Voorzitter

Lisa Gaikhorst

Onderzoeker

Eva Naaijkens

Schoolleider

Michaël van Straalen

Ondernemer

Jan van der Meij 

Schoolleider

Renée van Eijk

Leraar

Barbara de Kort

Onderzoeker

Jasper Rijpma

Docent

 
 

Tijdlijn

maart, 2020

De Commissie Onderwijsbevoegdheden

De Commissie Onderwijsbevoegdheden is benoemd en formeel gestart met haar werkzaamheden

september 2020

Werkconferentie

Werkconferentie over bevoegdheden, bekwaamheidsgebieden en de gemeenschappelijke kern die voor iedere leraar gelijk is.

eind september/ begin oktober 2020

Brede consultatie

Brede consultatie over de denkrichtingen