De commissie gaat door tot in 2021

Bijgewerkt: 29 okt 2020

Door de corona maatregelen heeft het werk van de Commissie Onderwijsbevoegdheden vertraging opgelopen en ook wij moeten een deel van ons werk door de corona maatregelen op een andere manier doen dan we eerst van plan waren. We houden er rekening mee dat ook na de zomer een deel van ons werk nog online zal plaatsvinden.

Naast dat we in de afgelopen periode onze werkwijze opnieuw hebben uitgedacht, is een aantal geplande activiteiten ook gewoon doorgegaan. Zo hebben we een ontwerpgroep samengesteld die een eerste grof ontwerp maakt voor het gemeenschappelijk deel. In onze opdracht staat daarover: formuleer pedagogische en didactische competenties die sector- en vakoverstijgend zijn en dus van elke leraar verwacht worden. Deze ontwerpgroep is inmiddels van start gegaan. Zie hier voor meer informatie.

We hebben daarnaast twee panels samengesteld: een panel van wetenschappers en een panel met kritische denkers en mensen van buiten het onderwijs (het ‘omdenkerspanel’). We hebben deze panels gevraagd om af en toe met ons mee te denken om ons scherp te houden en ons te wijzen op andere manieren om naar onze opdracht en ons werk te kijken. Voor meer informatie over beide panels, zie hier

Ook hebben we eerste verkennende gesprekken gevoerd met allerlei vertegenwoordigende partijen in het onderwijs, we hebben nagedacht over langetermijnperspectieven op het beroep van de leraar en we hebben informatie verzameld over hoe in andere landen gekeken wordt naar bekwaamheid, bevoegdheid en het ontwikkelen en opleiden van leraren. Tenslotte zijn we gestart met interviews over het opleiden van leraren.

In onze aanpak was veel ruimte ingebouwd voor gesprekken met betrokkenen uit het brede veld van onderwijs en lerarenopleidingen. Omdat het onderwijs haar handen meer dan vol had aan eerst de overstap naar online leren en nu de herstart van onderwijs op school, vonden wij het gepast om daar in onze werkzaamheden rekening mee te houden. Dat betekent dat we hebben besloten om de brede dialoog, die voorzien was vanaf begin april, door te schuiven naar de start van het nieuwe schooljaar.

Het gesprek met leraren, lerarenopleiders en andere betrokkenen blijft onmisbaar om tot een goed advies aan de ministers van Onderwijs te komen. Omdat deze gesprekken tijd kosten, hebben we de ministers van Onderwijs gevraagd om de einddatum van onze opdracht te verlengen. Zij hebben hiermee ingestemd. Concreet betekent dit dat het werk van de commissie doorloopt tot in het voorjaar van 2021.


Het eerste advies, die we voor de zomer zouden opleveren, staat nu gepland voor januari 2021 en zal op verzoek van de ministers meer richtinggevend zijn dan eerder was bedacht. Conform onze opdracht zullen we in dit advies ingaan op de bekwaamheidsgebieden en het gemeenschappelijk deel dat alle leraren verbindt. Door de aangepaste tijdlijn zullen we hierin nu ook de uitgangspunten en contouren voor het bevoegdhedenstelsel en de lerarenopleidingen schetsen. Ons is gevraagd om ten aanzien van de Pabo specifiek stil te staan bij het opleiden van leraren voor onderwijs aan het jonge kind en oudere kind. Tenslotte zal de commissie in het eerste advies thema’s benoemen die voortvloeien uit de context van onze opdracht, maar die niet tot de kern van de opdracht behoren. Onze opdracht om ervoor te zorgen dat het aantrekkelijker wordt om te (blijven) werken in het onderwijs en leraren beter kunnen inspelen op de individuele behoeften van leerlingen, heeft bredere implicaties dan wat je moet kennen en kunnen om bevoegd te zijn en hoe je die bevoegdheid haalt.

In mei 2021 zal de commissie haar tweede advies uitbrengen. Zie hier voor meer informatie ook de beschrijving van onze werkwijze.


284 keer bekeken