Onze gesprekspartners


De commissie hecht veel waarde aan externe consultatie. De afgelopen maanden hebben we ruim 60 gesprekken gevoerd.

Zie hieronder het overzicht van deze gesprekken.december 2019

Vereniging Lerarenopleiders Nederland (VELON)

januari 2020

Onderwijsraad

februari-mei

Onderwijswoordvoerders van de politieke partijen

maart

Inspectie van het Onderwijs

Bestuurlijk klankbordoverleg (bonden, werkgevers, beroepsverenigingen, hogescholen en universiteiten)

maart-juni

Gesprekken met dossierhouders van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

april

Expertsessie bevoegdhedenstelsel (CAOP)

Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS)

Beroepsvereniging Opleiders MBO (BVMBO)

april-juni

Individuele lectoren en hoogleraren

mei

Algemene Onderwijsbond (AOB)

G4-regio's (3x)

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Vereniging Hogescholen

juni Interviews met schoolbestuurders po, vo en mbo over het opleiden van leraren mei-juli

Interviews met lerarenopleiders (van pabo tot universiteit)

Bestuurlijk klankbordoverleg bonden, werkgevers, beroepsverenigingen, hogescholen en universiteiten)

VSNU/ICL

Gesprek met scholieren (via LAKS en JOB)

Gesprek met studenten

Gesprek met startende leraren

Beter Onderwijs Nederland (BON)

Gesprek over mbo-specifieke context (opleiders, leraren, werkgevers, wetenschappers)

Gesprek met MBO raad + mbo brigade

juli

Voortgangsgesprek de Directeur Generaal Primair en Voortgezet onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bestuurlijk klankbordoverleg (bonden, werkgevers, beroepsverenigingen, hogescholen en universiteiten)

Gesprek over hbo lerarenopleidingen vo/bve (ADEF)

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

Project lerarenopleiding Den Haag

augustus

Fontys lerarenopleidingen

september

Gesprekken met contactpersonen van de G4-gemeenten

VSNU/ICL

Kunstvak lerarenopleidingen (KVDO) en vakverenigingen kunstvakken

Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB)

Lerarencollectief

Aanjager Lerarentekort

AOB-Sectorraad VO

AOB-Sectorraad MBO

AOB-Sectorraad HO

VO-Raad

MBO-Raad

oktober

PO-Raad

CNV Onderwijs

PO-kamer VSNU/ICL

Platform beroepskwaliteit BVMBO

AOB-Sectorraad PO

Stichting Platforms VMBO (SPV)

Vereniging Hogescholen

Lerarenopleidingen vo/bve (ADEF)

Vereniging Lerarenopleiders Nederland (VELON)

Vakinhoudelijke verenigingen in het voortgezet onderwijs (PVVVO en FVOV)

Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS)

Gesprek over experimenten flexibilisering met OCW, VH en VSNU

Verdiepingsgesprekken over het jonger kind-ouder kind po in relatie tot voor- en vroegschoolse educatie en 10-14 onderwijs (3x met opleiders, leraren, lectoren)

Klankbord opzet voor de Synthetronsessies (Lerarencollectief, BVMBO en PVVVO)

Voortgangsgesprek met de Ministers van OCW

oktober/november

Verdiepingsgesprekken met het vmbo (3x met leraren,schoolleiders, bestuurders)

november

Lectoren over nieuwkomersonderwijs

Platform Talent voor Technologie (PTvT) over hybride docenten

Webinar met VSNU/ICL over opleiden voor het VO

Gesprek met de Vereniging van vrije scholen

Gesprek met het Landelijk overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs (LOBO)

Naast deze gesprekken namen we in juni en september deel aan de overleggen met het wetenschappelijk panel. In juni, juli, augustus en september deden we dat ook met het omdenkerspanel. Met de ontwerpgroep hebben we twaalf overleggen gehad van april t/m oktober. Op 19 september jl. vond de werkconferentie in Utrecht plaats. Last but not least hebben we de Synthetronsessies op 27 en 30 oktober jl. georganiseerd.

100 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven

Commissie stopt, veel om op voort te bouwen

De Commissie Onderwijsbevoegdheden is in het afgelopen jaar aan de slag gegaan met de opdracht van de ministers van OCW om het advies van de Onderwijsraad “Ruim baan voor leraren” uit te werken. Over

Rapportage verschijnt rond 20 januari

In eerdere berichtgeving kondigden we aan dat de eerste rapportage van de Commissie Onderwijsbevoegdheden op 14 januari jl. aan de ministers zou worden aangeboden. Dat is uitgesteld naar volgende wee

Rapport Synthetron sessies 27 en 30 oktober jl.

Op 27 en 30 oktober jl. organiseerde de Commissie Onderwijsbevoegdheden twee online sessies over: De Gemeenschappelijke kern van het leraarschap De gedachte van bevoegdheid als éénmalig startbewijs vo