Wat doet de commissie tot aan de zomer?

Bijgewerkt: jul 2

De commissie hecht heel veel waarde aan dialoog met en inbreng vanuit onderwijssector. Door de Coronamaatregelen konden de voorgenomen brede dialogen helaas niet doorgaan. Met deze dialogen gaan we na de zomervakantie snel een start maken. Wel hebben we in de afgelopen maanden in kleinere kring online met nogal wat mensen en groepen gesproken.

Zo spraken we de afgelopen weken met leerlingen uit het voortgezet onderwijs en mbo-studenten, met startende leraren uit alle onderwijssectoren en met studenten van lerarenopleidingen (zijinstromers, universiteit, hogeschool). We voeren verkennende gesprekken over het opleiden van leraren met mensen van lerarenopleidingen én scholen en we hebben in twee bijeenkomsten met mensen uit het beroepsonderwijs (MBO en VMBO) vanuit de specifieke context van het beroepsonderwijs gekeken naar onze opdracht.

We spraken met de vertegenwoordigende partijen in het onderwijs in ons bestuurlijke klankbordoverleg. In dit overleg zijn vakinhoudelijke verenigingen, vakbonden en beroepsorganisaties van leraren en lerarenopleiders en de vijf sectorraden vertegenwoordigd. Daarnaast spraken we met onze twee panels: een panel van wetenschappers en een panel van ‘omdenkers’. Deze helpen ons om ideeën en denkrichtingen nog eens goed tegen het licht te houden, ons te inspireren en ons ook van heel andere invalshoeken te voorzien.

Tenslotte benutten we deze tijd ook om met hulp van internationale netwerken een verkenning te doen naar hoe bevoegdheden en lerarenopleidingen in andere landen zijn georganiseerd.

Na de zomer zullen we met grotere groepen leraren, lerarenopleiders en andere betrokkenen het gesprek aangaan en zullen we ook meer concrete vragen en ideeën voorleggen. Onze ontwerpgroep werkt nu bijvoorbeeld voortvarend aan een document waarin ze de kern van het leraarschap probeert te verwoorden. Na de zomer gaan we hierover het gesprek aan zodat we dit steeds beter kunnen maken.

Wil je weten hoe en wanneer je een bijdrage kunt leveren aan het werk van de commissie? Houd dan de website in de gaten. Binnenkort volgt meer concrete informatie over de mogelijkheden om na de zomer met ons mee te denken.

0 keer bekeken